НАЧАЛНА СТРАНИЦА ДВИГАТЕЛ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ ХИБРИДЕН ДВИГАТЕЛ ДВИГАТЕЛИ НА БЪДЕЩЕТО
Електрическият двигател е електрическа машина, която преобразува електрическа енергия в кинетична. Обратната задача, превръщането на кинетичната енергия в електрическа се извършва от генератор или динамо. Някои видове електрически машини могат да изпълняват и двете функции.


Действие

Повечето електрически двигатели работят под действието на електромагнетизъм, но също съществуват и такива работещи под влиянието на други сили, например електростатични сили или пиезоелектричен ефект. Основният принцип, на който е основана работата на електромагнитните двигатели, е използването на механичната сила (сила на Лоренц), която въздейства на всеки токоносещ проводник поставен в магнитно поле. Силата е описана от закона на Лоренц и е перпендикулярна както на проводника, така и на магнитното поле. Повечето магнитни двигатели са въртеливи но съществуват и линейни. Във въртящият двигател въртящата част (обикновено се намира вътре) се нарича ротор, а неподвижната част се нарича статор. Роторът се върти защото проводниците и магнитното поле са поставени така, че се оформя ротационна сила около вала на ротора. В зависимост от конструкцията двигателят може да съдържа както постоянни магнити, така и електромагнити.

ТАБЛИЦА ПОКАЗВАЩА ДЕЙСТВИЕТО

123
Обикновен постояннотоков двигател. Когато има ток в намотката, се създава магнитно поле около котвата. Лявата част на котвата се избутва от левия магнит и се приближава до дясната част, създавайки въртене. Котвата продължава да се върти. Когато котвата се разположи хоризонтално, колектора обръща посоката на тока през намотките, обръщайки и магнитното поле. След това процеса се повтаря.